Advisory Board

Dr. Apurba Mukherjee

Adviser

Shri tapas Ray

Adviser

Prof. Sanjib Ghosh

Adviser

Arjun Chayya Adak

Adviser

Prof. Achintya Biswas

Adviser

Shri Mohan Singh Rawat Gaonwasi

Adviser

Swami Suparnananda Ji Maharaj

Adviser